Menu Zamknij

PRZETARGI AKTUALNE

Myślenice 10.01.2019 rok

Nr referencyjny sprawy: SOSW.260.1.2019

Przetarg na:

Wybór Inwestora Zastępczego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – działanie 4.3 RPO WM” zgodnie z projektem nr RPMP-04.03.03-12-1165/17 współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach RPOWM na lata 2014 -2020”

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 – Formularz oferty, zał. 2a – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 – Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) – wersja .doc

SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 – Formularz oferty, zał. 2a – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 – Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) – wersja .pdf

III. Załącznik nr nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych usług  – wersja .doc

Załącznik nr nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych usług  – wersja .pdf

IV. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia   – wersja .doc

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia   – wersja .pdf

V. Załącznik nr 7 SIWZ opis przedmiotu zamówienia– wersja .doc

Załącznik nr 7 SIWZ opis przedmiotu zamówienia – wersja .pdf

VI. Załącznik nr 8 SIWZ – wzór umowy – wersja .doc

Załącznik nr 8 SIWZ – wzór umowy – wersja .pdf

VII. Załącznik nr 9 do SIWZ – przedmiar robót  – zip

Informacja z otwarcia ofert – 21.01.2019

Informacja o wyniku postępowania – 11.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 20.02.2019