O nas

Organ prowadzący Ośrodek: Województwo Małopolskie
Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Myślenicach jest placówką dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną w tym m.in. z autyzmem, w wieku od 7 do 24 lat.


Struktura organizacyjna Ośrodka:

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzą nastepujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa 8 letnia
 • Oddziały gimnazjum - klsa II i III 
 • Branżowa Szkoła I stopnia 3 letnia
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 letnia
 • Internat


Kadra kierownicza i pedagogiczna

Dyrektor Ośrodka - mgr IRENA JAMRÓZ

Zastępca dyrektora Ośrodka - mgr ELIZA KĄDZIOŁKA - PUDEŁKO

Główny księgowy - mgr MONIKA LIEDTKE

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zatrudnia:

Nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących:

 • przedmiotów ogólnych:j. polskiego, j. angielskiego, historii,  matematyki,   fizyki, biologii, chemii, geografii, informatyki, religii, wychowania fizycznego, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki, techniki, wychowania do życia w rodzinie
 • Nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • Nauczycieli oligofrenopedagogów
 • Terapeutów pedagogicznych
 • Psychologa
 • Pedagoga
 • Logopedę
 • Nauczyciela rehabilitacji ruchowej
 • Nauczycieli - wychowawców internatu

W Ośrodku funkcjonuje również Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w którym codziennie pełni dyżur pielęgniarka zatrudniona przez NFZ