Nabór na rok szkolny 2018/2019

Od 1 LUTEGO 2017 roku trwa nabór uczniów do następujących typów szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA

klasy I - VIII

GIMNAZJUM
klasa III

    SZKOŁA BRANŻOWA      I STOPNIA
klasy I-III
(KUCHARZ)

SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA  
  DO PRACY

klasy I-III

Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie działającym przy Ośrodku.


I. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

1.     Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej( niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm). 

2.Wymagane dokumenty

 1.  Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2.  Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
 3. Karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka.
 4. 2 fotografie


II. GIMNAZJUM SPECJALNE

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm ).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do gimnazjum.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie OKE o wynikach uzyskanych na sprawdzianie
 5. Karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka.
 6. 2 fotografie


III. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole przysposabiającej do pracy (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka.
 5. 2 fotografie


IV. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Na rok szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klasy I w zawodach: kucharz

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność sprzężona).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia  do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły zawodowej.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. Zawarta umowa o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą lub oświadczenie pracodawcy. (Szkoła służy pomocą w poszukiwaniu praktycznej nauki zawodu)
 7. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej
 8. 2 fotografie


INTERNAT

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.