Branżowa Szkoła I stopnia - 3 letnia

Przeznaczona jest dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
Zespoły klasowe liczą 10-16 uczniów. Nauka trwa 3 lata. 
Praktyki odbywają się w zakładach pracy i warsztatach rzemieślniczych.

Warunkiem przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest zawarcie umowy o praktyczną naukę zawodu pomiędzy uczniem a danym zakładem pracy. Szkoła służy pomocą w poszukiwaniu praktycznej nauki zawodu.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.


KUCHARZ

W procesie nauczania szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie nawyków właściwego przygotowania miejsca pracy, utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych i higienicznych. Typowe miejsca pracy kucharza to: punkty małej gastronomii, stołówki, hotelowe zakłady gastronomiczne, restauracje, przedsiębiorstwa produkujące wyroby i półprodukty kulinarne i spożywcze. Wiodącym przedmiotem w procesie kształcenia jest technologia gastronomiczna z towaroznawstwem oraz zajęcia praktyczne, które pozwolą wykorzystywać praktycznie poznane zasady produkcji gastronomicznej.

Uczeń powinien umieć po ukończeniu kształcenia:

 • praktycznie wykorzystywać poznane zasady produkcji gastronomicznej
 • stosować różne procesy technologiczne
 • stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych
 • przeprowadzać obróbkę wstępną surowców
 • stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów
 • sporządzać różne potrawy
 • wykonywać prace porządkowe oraz organizować różnymi metodami zmywanie naczyń
 • posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami
 • stosować zasady nakrywania stołów na różne okazje
 • stosować przepisy BHP
 • prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą

Pracownia technologii gastronomicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Myślenicach w ramach projektu pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie” – MRPO.01.01.02-12-098/14, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013

- doposażył pracownie technologii gastronomicznej dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej się w zawodzie kucharz w sprzęt techno-dydaktyczny. Zakupiono chłodziarko – zamrażarkę, zmywarkę do naczyń, piekarnik, podgrzewacz do talerzy, naświetlacz do jaj, kuchenkę mikrofalową, 4 płyty grzewcze ceramiczne wraz z 4 piekarnikami do zabudowy, 4 stoły produkcyjne, 4 zlewozmywaki oraz drobny sprzęt kuchenny po 4 zestawy tj. garnki, noże oraz deski do obróbki mięsa surowego, mięsa gotowanego, ryb, drobiu, warzyw i nabiału.

Zakupiony w/w sprzęt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego niepełnosprawnych uczniów.


ŚLUSARZ

Podstawowy z zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności z dziedziny obróbki plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w klaso-pracowni wyposażonej w pomoce dydaktyczne w postaci: plansz i gablot tematycznych, modeli, narzędzi pomiarowych, narzędzi wykorzystywanych przy omawianiu poszczególnych tematów.

Uczeń w trakcie kształcenia zdobywa wiadomości z:

 • technologii ślusarstwa,
 • budowy i naprawy maszyn i urządzeń,
 • zarysu konstrukcji maszyn,
 • elektrotechniki z elektroniką,
 • obsługi narzędzi ślusarskich i monterskich,
 • obsługi narzędzi pomiarowych,
 • obsługi narzędzi i przyrządów traserskich
 • znajomości odpowiednich materiałów pomocniczych (oleje, smary, emulsje smarująco – chłodzące, pasty polerskie, czyściwo,
 • obróbki ręcznej i mechanicznej metali,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Przedmioty teoretyczne stanowią blok przedmiotów zawodowych na kierunku ślusarz, w skład którego wchodzi też praktyczna nauka zawodu zajmująca większą część godzin z tygodniowego planu zajęć.