AKTUALNE PRZETARGIMyślenice, 14.03.2018 r.

Nr referencyjny sprawy: SOSW.260.1.2018

Przetarg na: 

Dostawa (zakup) 9-cio osobowego, fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Myślenicach

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .doc

SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .pdf

III. Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .doc

Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .pdf

IV. Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy  - wersja .doc

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy  - wersja .pdf 

V. Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .doc

Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Wyjaśnienia do SIWZ - 16.03.2018 r.