AKTUALNE PRZETARGIMyślenice, 26.04.2018 r.

Nr referencyjny sprawy: SOSW.260.4.2018

Przetarg na:

Dostawa (zakup) 9-cio osobowego, fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Myślenicach

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .doc

SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .pdf

III. Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .doc

Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .pdf

IV. Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy  - wersja .doc

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy - wersja .pdf

V. Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .doc

Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .pdf

Wyjaśnienia do SIWZ - 02.05.2018

Informacja z otwarcia ofert - 07.05.2018

Informacja o wyniku postępowania - 23.05.2018