ZAKOŃCZONE PRZETARGI


Myślenice, 17.04.2018 r.

Nr referencyjny sprawy: SOSW.260.3.2018

Przetarg na:

Dostawa (zakup) 9-cio osobowego, fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Myślenicach

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .doc

SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .pdf

III. Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .doc

Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .pdf

IV. Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy  - wersja .doc

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy - wersja .pdf

V. Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .doc

Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .pdf

Wyjaśnienia do SIWZ - 18.04.2018 r.

Wyjaśnienie do SIWZ - nr 1, nr 2 - 19.04.2018 r.

Poprawa oczywistej omyłki w SIWZ - 23.04.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania - 25.04.2018 r.  


Myślenice, 4.04.2018 r.

Nr referencyjny sprawy: SOSW.260.2.2018

Przetarg na:

Dostawa (zakup) 9-cio osobowego, fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Myślenicach

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .doc

SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .pdf

III. Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .doc

Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .pdf

IV. Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy  - wersja .doc

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy - wersja .pdf

V. Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .doc

Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .pdf

Wyjaśnienia do SIWZ - 5.04.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 9.04.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania - 12.04.2018 r.

Myślenice, 14.03.2018 r.

Nr referencyjny sprawy: SOSW.260.1.2018

Przetarg na:

Dostawa (zakup) 9-cio osobowego, fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Myślenicach

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .doc

SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 - Formularz oferty, zał. 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - wersja .pdf

III. Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .doc

Załącznik nr nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - wersja .pdf

IV. Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy  - wersja .doc

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy  - wersja .pdf

V. Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .doc

Załącznik nr 1 do Formularza oferty  - wersja .pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do SIWZ - 16.03.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 19.03.2018 r.
Wyjaśnienia do SIWZ - 20.03.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 21.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - 26.03.2018 r.
Informacja o wyniku postępowania - 28.03.2018 r.


Myślenice, 28.09.2017 rok

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SOSW.260.1.2017

PRZETARG na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach”

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ

III. Załączniki do SIWZ

1. Załącznik nr 1 - Inwentaryzacja architektoniczna i audyt energetyczny ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, audyt )

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 5 -  Wykaz wykonywanych zamówień

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert - 05.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.10.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.10.2017 r.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach realizuje w ramach projektu pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie” nr MRPO.01.01.02-12-098/14 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013 - zadanie związane z zakupem wyposażenia pracowni kształcenia w zawodzie kucharz.

W związku z powyższym kierujemy zapytanie ofertowe do instytucji zajmujących się sprzedażą sprzętu gastronomicznego.

Myślenice 07.05.2015 r.


Numer sprawy: SOSW 332/1/15

1.  Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu techno – dydaktycznego (chłodziarko-zamrażarka; zmywarka do naczyń do zabudowy, kuchnia elektryczna z piekarnikiem do zabudowy; piekarnik z termoobiegiem do zabudowy; kuchenka mikrofalowa)

 

Myślenice 13.05.2015 r.


Numer sprawy: SOSW 332/2/15

1. Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu techno - dydaktycznego (stół produkcyjny z półką, zlewozmywak do zabudowy, podgrzewacz do talerzy, naświetlacz do jaj, noze kuchenne, deski do krojenia, zestaw garnków)


Myślenice, 12.05.2015r.

 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SOSW.333/1/2015 

PRZETARG:

„Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza na działalność dydaktyczno-wychowawczą z zapleczem magazynowym i socjalnym”

I.     Ogłoszenie o zamówieniu

II.     SIWZ

III. Załączniki do SIWZ:

1.Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

2.Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

4.Załącznik nr 4 do SIWZ – Doświadczenie Wykonawcy – wykaz robót

5.Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

6.Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja o grupie kapitałowej

7.Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

8.Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

9.Załącznik nr 9 do SIWZ – Informacja dotyczą podwykonawców

10. Załącznik nr 10 do SIWZ – Dokumentacja projektowa obejmuje:

- branża architektoniczna

- branża elektryczna

- branża konstrukcyjna

- branża sanitarna

11. Załącznik nr 11 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

12. Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar


Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ - 19/05/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- 16/06/2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 26/06/2015


Myślenice, 13.05.2013 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SOSW.333/1/05/2013

PRZETARG:

 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach

I.      Ogłoszenie

II.     SIWZ

III. Załączniki do SIWZ:

1.     Opis przedmiotu zamówienia STWiORB

2.     Dokumentacja projektowa obejmuje:

1)   Branża architektoniczna
BA_01; BA_02; BA_03; BA_04; BA_05; BA_06; BA_07; BA_08;
BA_09; BA_10; BA_11; BA_12; BA_13; BA_14; BA_15; BA_16

2)   Branża elektryczna
BE_01

3)   Branża konstrukcyjna
BK_01; BK_02; BK_03; BK_04; BK_05; BK_06; BK_07; BK_08;

4)   Branża sanitarna
BS_01; BS_02; BS_03;

3.    Przedmiar robót

4.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w z postępowani

5.     Wykaz wykonanych zamówień

6.    Formularz oferty

7.    Projekt umowy

8.   Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach” nr sprawy: SOSW.333/1/05/2013