Menu Zamknij

ZAKOŃCZONE PRZETARGI

Myślenice 20.03.2019 rok

Nr referencyjny sprawy:  SOSW.260.2.2019

Przetarg na:

Głęboka termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 97 b w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej – działanie 4.3 RPO WM” zgodnie z Projektem Nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach  RPO WM na lata 2014-2020

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 – Formularz oferty, zał. 2a – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 – Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) – wersja .doc

SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 – Formularz oferty, zał. 2a – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 – Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) – wersja .pdf

III. Załącznik nr nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych  – wersja .doc

Załącznik nr nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych – wersja .pdf

IV. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – wersja .doc

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia   – wersja .pdf

V. Załącznik nr 7 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia – wersja .pdf

VI. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – wersja .doc

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – wersja .pdf

VII. Załącznik nr  9 do SIWZ – projekty budowlane i wykonawcy

1) Architektura ( 1_projekt budowlany. zip, 2_projekt wykonawczy .zip)

2) Instalacje sanitarne ( projekt budowlany i projekt wykonawczy .zip)

3) Instalacje elektryczne ( projekt budowlany i projekt wykonawczy .zip)

VIII. Załącznik nr 10 do SIWZ – przedmiar robót – .pdf

IX. Załącznik nr 11 do SIWZ – STWiOR

1) STWiOR architektura (STWIORB_myslenice.doc, STWIORB_myslenice.pdf)

2) STWiOR instalacje sanitarne (STWIOR.pdf)

3) STWiOR instalacje elektryczne (STWiOR_Myślenice.pdf)

X. Załącznik nr 12 do SIWZ – pozwolenia i uzgodnienia (pozwolenie.pdf, zgłoszenie.pdf), 01.04.2019 – Ekspertyza ppoż, postanowienia (1,2,3)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 27.03.2019 r.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 27.03.2019 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 27.03.2019 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 01.04.2019 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 04.04.2019 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 05.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert – 12.04.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania – 29.04.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 8.05.2019 r.


Myślenice 10.01.2019 rok

Nr referencyjny sprawy: SOSW.260.1.2019

Przetarg na:

Wybór Inwestora Zastępczego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – działanie 4.3 RPO WM” zgodnie z projektem nr RPMP-04.03.03-12-1165/17 współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach RPOWM na lata 2014 -2020”

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 – Formularz oferty, zał. 2a – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 – Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) – wersja .doc

SIWZ wraz załącznikami (zał. 1 – Formularz oferty, zał. 2a – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zał. 2b – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. 3 – Informacja dotycząca obowiązku podatkowego, zał. 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) – wersja .pdf

III. Załącznik nr nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych usług  – wersja .doc

Załącznik nr nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych usług  – wersja .pdf

IV. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia   – wersja .doc

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia   – wersja .pdf

V. Załącznik nr 7 SIWZ opis przedmiotu zamówienia– wersja .doc

Załącznik nr 7 SIWZ opis przedmiotu zamówienia – wersja .pdf

VI. Załącznik nr 8 SIWZ – wzór umowy – wersja .doc

Załącznik nr 8 SIWZ – wzór umowy – wersja .pdf

VII. Załącznik nr 9 do SIWZ – przedmiar robót  – zip

Informacja z otwarcia ofert – 21.01.2019

Informacja o wyniku postępowania – 11.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 20.02.2019