Menu Zamknij

Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (w skrócie SOSW) :
Telefon: +48 12 272-13-04
E-mail: sekretariat@soswmyslenice.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 97 B, 32-400 Myślenice
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-29

Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.soswmyslenice.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.soswmyslenice.edu.pl


Dostępność cyfrowa dla strony internetowej www.soswmyslnice.edu.pl

Strona internetowa www.soswmyslenice.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SOSW

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika SOSW.
Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-20


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach koordynatorem realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej www.soswmyslenice.edu.pl wyznaczona została pani Anna Salawa,
e-mail: asalawa@soswmyslenice.edu.pl,
telefon: (0-12) 272 13 04

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Myślenicach przy ulicy 3 Maja 97 B – spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, winda, drzwi aluminiowe z uchwytem do otwierania, toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – pracownik sekretariatu,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.
 • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – obsługę prowadzi wyznaczony pracownik

Skip to content