Menu Zamknij

Od 1 LUTEGO 2024 roku trwa nabór uczniów do wszystkich klas następujących typów szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA                                     klasy I – VIII

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA                        klasy I-III  (KUCHARZ)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY       klasy I-III

Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie działającym przy Ośrodku.


I. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej ( niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm).
2.Wymagane dokumenty
 – Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 – Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
 – Karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka.
 – 2 fotografie

II. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole przysposabiającej do pracy (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm).
Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2.Wymagane dokumenty
– Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
– Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
– Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
– Karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka.
-2 fotografie

III. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 Prowadzimy nabór do klasy I w zawodzie: kucharz
1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność sprzężona).
Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2.Wymagane dokumenty
  – Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia do szkoły.
– Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do Szkoły Branżowej.
– Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
– Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
– Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
– Zawarta umowa o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą lub oświadczenie pracodawcy. (Szkoła służy pomocą w poszukiwaniu praktycznej nauki zawodu)
– Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
– 2 fotografie

INTERNAT

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.