• Czcionka
  • A-
  • A
  • A+
  • |
  • Kontrast
Menu Zamknij

Organ prowadzący Ośrodek: Województwo Małopolskie

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną w tym m.in. z autyzmem, w wieku od 7 do 24 lat.
Na boisku szkolnym jest duża, kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów. Jedni stoją inni kucają. Wszyscy są uśmiechnięci i zadowoleni. .
Struktura organizacyjna Ośrodka:
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wchodzą następujące szkoły:
  • Szkoła Podstawowa 8 letnia
  • Branżowa Szkoła I stopnia 3 letnia
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 letnia
  • Internat

Kadra kierownicza i pedagogiczna

Dyrektor Ośrodka – mgr IRENA JAMRÓZ
Zastępca dyrektora Ośrodka – mgr ELIZA KĄDZIOŁKA – PUDEŁKO
Główny księgowy – mgr MONIKA LIEDTKE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zatrudnia:
Nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących:
• przedmiotów ogólnych: j. polskiego, j. angielskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, informatyki, religii, wychowania fizycznego, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki, techniki, wychowania do życia w rodzinie
• Nauczycieli przedmiotów zawodowych
• Nauczycieli oligofrenopedagogów
• Terapeutów pedagogicznych
• Psychologa
• Pedagoga
• Logopedę
• Nauczyciela rehabilitacji ruchowej
• Nauczycieli – wychowawców internatu
W Ośrodku funkcjonuje również Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w którym codziennie pełni dyżur pielęgniarka zatrudniona przez NFZ