Menu Zamknij

Branżowa Szkoła I stopnia – 3 letnia

Przeznaczona jest dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Zespoły klasowe liczą 10-16 uczniów. Nauka trwa 3 lata.

Praktyki odbywają się w zakładach pracy. Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest zawarcie umowy o praktyczną naukę zawodu pomiędzy uczniem a danym zakładem pracy. Szkoła służy pomocą w poszukiwaniu praktycznej nauki zawodu.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

7 uczniów w dwóch rzędach siedzi przy ławkach, patrzą na dól na zeszyty. Po lewej stronie ekran rzutnika na nim wyświetlony proces pieczenia chleba.

KUCHARZ

W procesie nauczania szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie nawyków właściwego przygotowania miejsca pracy, utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych i higienicznych. Typowe miejsca pracy kucharza to: punkty małej gastronomii, stołówki, hotelowe zakłady gastronomiczne, restauracje, przedsiębiorstwa produkujące wyroby i półprodukty kulinarne i spożywcze. Wiodącym przedmiotem w procesie kształcenia jest technologia gastronomiczna z towaroznawstwem oraz zajęcia praktyczne, które pozwolą wykorzystywać praktycznie poznane zasady produkcji gastronomicznej.

Uczeń powinien umieć po ukończeniu kształcenia:

 • praktycznie wykorzystywać poznane zasady produkcji gastronomicznej
 • stosować różne procesy technologiczne
 • stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych
 • przeprowadzać obróbkę wstępną surowców
 • stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów
 • sporządzać różne potrawy
 • wykonywać prace porządkowe oraz organizować różnymi metodami zmywanie naczyń
 • posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami
 • stosować zasady nakrywania stołów na różne okazje
 • stosować przepisy BHP
 • prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą

Pracownia technologii gastronomicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Myślenicach w ramach projektu pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie” – MRPO.01.01.02-12-098/14, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013

– doposażył pracownie technologii gastronomicznej dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej się w zawodzie kucharz w sprzęt techno-dydaktyczny. Zakupiono chłodziarko – zamrażarkę, zmywarkę do naczyń, piekarnik, podgrzewacz do talerzy, naświetlacz do jaj, kuchenkę mikrofalową, 4 płyty grzewcze ceramiczne wraz z 4 piekarnikami do zabudowy, 4 stoły produkcyjne, 4 zlewozmywaki oraz drobny sprzęt kuchenny po 4 zestawy tj. garnki, noże oraz deski do obróbki mięsa surowego, mięsa gotowanego, ryb, drobiu, warzyw i nabiału.

Zakupiony w/w sprzęt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego niepełnosprawnych uczniów.

Publikacja Samorządu Województwa Małopolskiego

Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie